Skip to content
Header - Privacy Policy

Entec WTB & Engineering BV

Image is not available

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Header - Privacy Policy
Shadow

Privacy Policy

Entec WTB & Engineering BV respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor (digital) marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, u informeren over onze diensten en activiteiten.

Als u een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens

Bewaartermijn

Contactformulier

Max. 4 jaar

Offerteformulier

Max. 4 jaar

Sollicitatieformulier

Max. 2 jaar

Nieuwsbriefinschrijving

tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.

Aanvraag via e-mail

Max. 4 jaar

Overige formulieren

Max. 4 jaar

Klantgegevens

Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, 

doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Beveiliging
Alle gegevens die u met Entec WTB & Engineering BV uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem.

Bezoekgegevens en Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Entec WTB & Engineering BV als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we u er expliciet op dat deze gegevens door Entec WTB & Engineering BV nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u uwzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mailadres achter te laten wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door Entec WTB & Engineering BV verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van FacebookLinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen initiatief voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd als u hier geen toestemming voor gegeven hebt (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kunt u direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wilt u de beste website ervaring en op u afgestemde informatie? Klik dan op de button voor akkoord.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.entec-wtb-engineering.nl

Wilt u weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft u inzicht in welke cookies worden geplaatst door welke tooling en met welk doel.
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 29-3-2018 door Cookiebot:

Noodzakelijk (9)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Voorkeuren (2)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken (18)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing (35)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf hebt, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie de links hierboven). Verder heeft u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Entec WTB & Engineering BV 
Zeemanstraat 47
2991 XR Barendrecht
Of mail naar [email protected]

In het geval u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet uit met Entec WTB & Engineering BV, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer
Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Entec WTB & Engineering BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website.

Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Entec WTB & Engineering BV worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Entec WTB & Engineering BV geen invloed kan uitoefenen. Entec WTB & Engineering BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Entec WTB & Engineering BV, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Entec WTB & Engineering BV.

Algemene Voorwaarden
Op al onze overeenkomsten zijn de FME algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Een exemplaar van de verkoop- en leveringsvoorwaarden vindt u hier. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.